Hogyan hozzunk létre Django kiszolgálót, amely uWSGI, NGINX és PostgreSQL-t futtat az AWS EC2-en Python 3.6-tal

A szerver minden egyes alkalommal történő telepítése és futtatása időigényes vagy nehéz lehet az új fejlesztők számára. Úgy gondoltam, hogy lépésről lépésre írok egy útmutatót, amely megkönnyíti a telepítési folyamatot.

Ha nincs kedve olvasni, akkor minden lépést beilleszthet a leírtak szerint (kicserélheti az értékeket), és elindíthatja a szervert?

Előfeltételek:

  1. Az Amazon Linux EC2 példány fut és fut a hozzá tartozó kulcspárral ( ssh hozzáférés hozzá ).
  2. A 22., 80. portnak nyitva kell lennie ehhez a példányhoz.
  3. Telepíteni kívánt Django alkalmazás.
  4. Az adatbázis beállításai a PostgreSQL használatára vannak konfigurálva.
  5. A követelmények.txt megtalálható az alkalmazásban, és telepítenie kell a függőségek listáját.
  6. Git tárház a Django alkalmazáshoz.

SSH és frissítse az ubuntu példányt

Ssh-t kell beírnia az EC2 példányába, ezért ellenőrizze, hogy nyitva van-e a 22. port a példányához, majd végezzen frissítést / frissítést.

ssh -i path-to-your-key.pem [email protected] sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

A Python3.6.x telepítése AWS EC2-re (ubuntu 16.04)

Letöltjük a tar.xz fájlt a hivatalos webhelyről, és manuálisan telepítjük. Előtte telepítenünk kell néhány szükséges függőséget.

Függőségek kiépítése és telepítése

sudo apt install build-essential checkinstall sudo apt install libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev

A szükséges Python verzió letöltése és manuális telepítése

cd /opt && sudo wget //www.python.org/ftp/python/3.6.6/Python-3.6.6.tar.xz sudo tar -xvf Python-3.6.6.tar.xz cd Python-3.6.6/ sudo ./configure sudo make && sudo make install

Letöltött fájl eltávolítása

sudo rm -rf Python-3.6.6.tar.xz

Ellenőrizze a Python verzióját

python3 -V > Python 3.6.6

Ubuntu felhasználó beállítása alkalmazásunkhoz

Django maga nagyon biztonságos keretrendszer, egyetértek. A webalkalmazások azonban még mindig sérülékenyek. Jó gyakorlat, ha az alkalmazást rendszerhasználóként futtatja, korlátozott jogosultságokkal, és korlátozott hozzáféréssel rendelkezik a szerver erőforrásaihoz. Tehát ebben a szakaszban új felhasználói és engedélycsoportot adunk hozzá az EC2 példányunkhoz.

Hozzáadjuk az ubuntu 'groupname' rendszercsoportot [webapps in my case], és hozzárendelünk ehhez a csoporthoz egy felhasználói felhasználónév [nyuszi az én esetemben]

sudo groupadd --system webapps sudo useradd --system --gid webapps --shell /bin/bash --home /webapps/project_name bunny

Megjegyzés: Feltételezem, hogy a „ project_name ” az a név, amelyet a „ django-admin startproject során használhatott” én> ”

Hozzon létre egy könyvtárat az alkalmazás tárolásához

Hozzon létre egy könyvtárat az alkalmazás tárolásához a / webapps / project_name / könyvtárban. Változtassa meg a könyvtár tulajdonosát az alkalmazás felhasználói nyuszivá:

sudo mkdir -p /webapps/project_name/ sudo chown bunny /webapps/project_name/

Korlátozott hozzáférés engedélyezése a csoport többi felhasználójának az alkalmazáskönyvtárhoz

sudo chown -R bunny:users /webapps/project_name sudo chmod -R g+w /webapps/project_name

Most átválthat a felhasználóra

sudo su - bunny // your console will switch to something like this [email protected]:~$

Ha vissza akar térni sudo felhasználóra, tegye meg, ctrl+dés ez megöli a felhasználói terminált.

A PostgresSQL telepítése és konfigurálása

PostgreSQL telepítése és adatbázis létrehozása

sudo apt install postgresql postgresql-contrib sudo su - postgres [email protected]:~$ psql postgres=# CREATE DATABASE database_name;

A postgres alapértelmezett jelszavának megváltoztatása psql terminálon belül

postgres=# \password

Telepítse a Django alkalmazást az EC2 példányra a Git segítségével virtuális környezetben

Az alkalmazás virtuális környezetben történő telepítése lehetővé teszi az alkalmazás és annak követelményeinek külön kezelését. Jó gyakorlat, ha az alkalmazását elszigetelten tartja.

A környezeti koncepció használata akkor hasznos, ha egynél több Django alkalmazást telepít egyetlen példányra, hogy azokat és függőségeiket egymástól elszigetelten tartsák.

Virtuális környezetet fogunk létrehozni a rendszer felhasználói ( nyuszi ) könyvtárunkban. Előtte sudo felhasználóként telepítjük a git-t .

A Git telepítése és a git repo-ból való kihúzása

sudo apt-get install git sudo su - bunny // change to your repo https or ssh link [email protected]:~$ git remote add origin [email protected]:/.git [email protected]:~$ git pull origin 

Vegye figyelembe, hogy itt nem klónoztuk a teljes repónkat. Ehelyett kézzel állítottuk be a git linkünket, és csak azt az ágat húztuk, amelyet telepíteni szeretnénk erre a példányra. Előfordulhat, hogy a git minden egyes ágának megfelelő, más fejlesztési, béta vagy gyártásra kész webalkalmazás van.

Virtuális környezet létrehozása Python3.6 használatával az aktuális könyvtárban

[email protected]:~$ python3.6 -m venv . [email protected]:~$ source bin/activate (project_name)[email protected]:~$ pip install -r requirements.txt

Ezen a ponton sikeresen elkészítettük a projektünket. Most futtatnunk kell néhány manag.p y parancsot. Ehhez szükségünk lesz arra a könyvtárba, ahol a manag.py található, vagy minden alkalommal, amikor utat kell adnunk hozzá:

(project_name)[email protected]:~$ python manage.py migrate (project_name)[email protected]:~$ python manage.py createsuperuser (project_name)[email protected]:~$ python manage.py collectstatic

Note: collectstatic command requires that the STATIC configuration is setup properly. We are not discussing that here, though, as it is not in the scope of this tutorial.

(project_name)[email protected]:~$ python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

This will start up the development server on port 8000. Assuming port 8000 is also open for your instance, you can visit your server's domain name or IP address followed by 8000 in your browser.

//your_server_domain_or_public_IP:8000
//your_server_domain_or_public_IP:8000/admin

Note: Don’t forget to add your domain or IP to ALLOWED_HOST in your settings.py

Setting up the uWSGI Application Server

Now that we’ve got our project set up and ready to go, we can configure uWSGI to serve our app to the web instead of the lightweight development server provided by Django.

If you’re thinking of running the runserver command on a screen, drop it. The dev server with Django is terribly lightweight, highly insecure, and not scalable.

You can install uWSGI either in virtualenv or globally and configure it accordingly.

In this tutorial, we’ll be installing uWSGI in virtualenv. Before we can install uWSGI, we need the Python development files that the software relies on.

Installing uWSGI along with its dependencies

sudo apt-get install python3-dev
sudo su - bunny
[email protected]:~$ source bin/activate
(project_name)[email protected]:~$ pip install uwsgi

Let’s run the server using uWSGI. This command does the same thing a manage.py runserver would do. You need to replace values accordingly to successfully test with this command.

(project_name)[email protected]:~$ uwsgi --http :8000 --home --chdir -w .wsgi

Creating uWSGI configuration file

Running uWSGI from the command line is only useful for testing. For actual deployment, we will create a .inifile somewhere in our system user directory. This file will contain all the configuration for handling a heavy request load, and can be tweaked accordingly.

Later in this tutorial, we will run uWSGI behind NGINX. NGINX is highly compatible with uWSGI and has built-in support for interacting with uWSGI.

Create a directory conf in your system user directory where you will store uwsgi.ini

(project_name)[email protected]:~$ mkdir conf
(project_name)[email protected]:~$ cd conf
(project_name)[email protected]:~$ nano uwsgi.ini

Copy the below code from the gist and save it I think the comments are explanatory enough for each option.

NOTE: updateMe is supposed to be you project name. It is the same name you gave above while creating the system user directory, so update accordingly.

[uwsgi] # telling user to execute file uid = bunny # telling group to execute file gid = webapps # name of project you during "django-admin startproject " project_name = updateMe # building base path to where project directory is present [In my case this dir is also where my virtual env is] base_dir = /webapps/%(project_name) # set PYTHONHOME/virtualenv or setting where my virtual enviroment is virtualenv = %(base_dir) # changig current directory to project directory where manage.py is present chdir = %(base_dir)/src/ # loading wsgi module module = %(project_name).wsgi:application # enabling master process with n numer of child process master = true processes = 4 # enabling multithreading and assigning threads per process # enable-threads = true # threads = 2 # Enable post buffering past N bytes. save to disk all HTTP bodies larger than the limit $ post-buffering = 204800 # Serialize accept() usage (if possibie). thunder-lock = True # Bind to the specified socket using default uwsgi protocol. uwsgi-socket = %(base_dir)/run/uwsgi.sock # set the UNIX sockets’ permissions to access chmod-socket = 666 # Set internal sockets timeout in seconds. socket-timeout = 300 # Set the maximum time (in seconds) a worker can take to reload/shutdown. reload-mercy = 8 # Reload a worker if its address space usage is higher than the specified value (in megabytes). reload-on-as = 512 # respawn processes taking more than 50 seconds harakiri = 50 # respawn processes after serving 5000 requests max-requests = 5000 # clear environment on exit vacuum = true # When enabled (set to True), only uWSGI internal messages and errors are logged. disable-logging = True # path to where uwsgi logs will be saved logto = %(base_dir)/log/uwsgi.log # maximum size of log file 20MB log-maxsize = 20971520 # Set logfile name after rotation. log-backupname = %(base_dir)/log/old-uwsgi.log # Reload uWSGI if the specified file or directory is modified/touched. touch-reload = %(base_dir)/src/ # Set the number of cores (CPUs) to allocate to each worker process. # cpu-affinity = 1 # Reload workers after this many seconds. Disabled by default. max-worker-lifetime = 300

I am trying to make everything easy with clear explanations. Cross check paths, directory name, and other inputs that you are required to replace.

We need to create the log file and run directory where our socket file will be created, that we just mentioned in our uwsgi.ini:

(project_name)[email protected]:~$ mkdir log
(project_name)[email protected]:~$ mkdir run
(project_name)[email protected]:~$ touch log/uwsgi.log

Make sure to change permissions for these two so that every group or user can write or execute files in these directories:

$ sudo chmod 777 /webapps/updateMe/run
$ sudo chmod 777 /webapps/updateMe/log

Now let’s try running the server using uwsgi.ini that we just created.

(project_name)[email protected]:~$ uwsgi --ini /webapps/updateMe/conf/uwsgi.ini

If everything up until now is setup correctly, then it should be running. If not, then you need to go back to check for anything you missed (like the path/project name, etc).

To check any uswgi log you can cat or tail uwsgi.log:

(project_name)[email protected]:~$ tail log/uwsgi.log

Create a systemd Unit File for uWSGI

At this point if everything is cool, you can even run this command in screen and detach it — but again, this is not a good practice at all. Instead we will create a system service and let systemd (Ubuntu’s service manager) take care of it.

Switch back to sudo user

$ sudo nano /etc/systemd/system/uwsgi.service

and copy paste code from the below gist. Don’t forget to update and crosscheck names/path that suit your app:

[Unit] Description=uWSGI instance to serve updateMe project After=network.target [Service] User=bunny Group=webapps WorkingDirectory=/webapps/project_name/src Environment="PATH=/webapps/project_name/bin" ExecStart=/webapps/project_name/bin/uwsgi --ini /webapps/project_name/conf/uwsgi.ini Restart=always KillSignal=SIGQUIT Type=notify NotifyAccess=all [Install] WantedBy=multi-user.target

After you save the above file and close it, you can run following commands:

Reload systemctl daemon to reload systemd manager configuration and recreate the entire dependency tree

$ sudo systemctl daemon-reload

Enable uwsgi service to start on system reboot

$ sudo systemctl enable uwsgi

Start uwsgi service

$ sudo service uwsgi start

Restart uwsgi service

$ sudo service uwsgi restart

Check uwsgi service status

$ sudo service uwsgi status

Take a deep breath here if everything ran smoothly. We just finished setting up most hectic part of this tutorial, so you should be proud.

Next we will setup NGINX, and then we’ll be done! I know this is taking a bit of time, but believe me — once done, you will be as happy as I will be after publishing this tutorial.

Setting Up NGINX on EC2 for uWSGI

NGINX is a lightweight server, and we’ll use it as a reverse proxy.

We could let uWSGI run directly on port 80, but NGINX has a lot more benefits which makes it desirable. Also NGINX natively includes support for uWSGI.

Enough talk, let’s install NGINX on our instance

$ sudo apt-get install nginx

Now when you go to //your-public-ip-or-address, you will see a Nginx welcome page. This is because NGINX is listening to port 80 according to its default configuration.

NGINX has two directories, sites-available and sites-enabled,that need our attention. sites-available stores all conf files for all available sites on that particular instance. sites-enabledstores the symbolic link for each enabled site to the sites-available directory.

By default, there is only one conf file named default that has basic setup for NGINX. You can either modify it or create a new one. In our case, I am going to delete it:

$ sudo rm -rf /etc/nginx/sites-available/default
$ sudo rm -rf /etc/nginx/sites-enabled/default

Let’s create our nginx-uwsgi.conf file to connect the browser request to the uwsgi server we are running in site-available:

$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/nginx-uwsgi.conf

and copy the following code from the gist below:

upstream updateMe_dev { server unix:/webapps/updateMe/run/uwsgi.sock; } server { listen 80; server_name your-IP-or-address-here; charset utf-8; client_max_body_size 128M; location /static { # exact path to where your static files are located on server # [mostly you won't need this, as you will be using some storage service for same] alias /webapps/updateMe/static_local; } location /media { # exact path to where your media files are located on server # [mostly you won't need this, as you will be using some storage service for same] alias /webapps/updateMe/media_local; } location / { include uwsgi_params; uwsgi_pass updateMe_dev; uwsgi_read_timeout 300s; uwsgi_send_timeout 300s; } access_log /webapps/updateMe/log/dev-nginx-access.log; error_log /webapps/updateMe/log/dev-nginx-error.log; }

Create symbolic link into sites-enabled directory for same

$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/nginx-uwsgi.conf /etc/nginx/sites-enabled/nginx-uwsgi.conf

That’s all, we’re almost there, about to finish up…

Reload systemctl daemon

$ sudo systemctl daemon-reload

Enable nginx service on system reboot

$ sudo systemctl enable nginx

Start Nginx service

$ sudo service nginx start

Test Nginx. It should return OK, Successful as a part of the result.

$ sudo nginx -t

If NGINX fails, you can check its last error-log or access-log on the path specified by us in its conf.

$ tail -f /webapps/updateMe/log/nginx-error.log
$ tail -f /webapps/updateMe/log/nginx-access.log

Restart Nginx Service

$ sudo service nginx restart

Check Nginx Service status

$ sudo service nginx status

You should now be able to reach your app at //your-public-ip-or-address

Well this is the end of this lengthy tutorial. I hope you got what you expected from it. Thanks for bearing with me.

PS: uWSGI + NGINX + Django is highly customizable to meet any large scale requirements. That being said, core optimization still lies at application level. How you code and make use of Django ORM or Raw SQL query, etc. will help you further.